Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Theo luật bảo vệ môi trường 2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 này.

 Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình. Lưu ý, hồ sơ môi trường này chỉ lập 1 lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Tại sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường để đáp ứng được những vấn đề sau:

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

Dự báo, đánh giá trước các tác động của dự án đến môi trường, từ đó có các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường khi dự án đi vào hoạt động.

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở nào?

 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 26/03/2014.

 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 Nghị định của chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường là ai?

Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này.

Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc phụ lục IV, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Các đối tượng không lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Hotline  -  0909 378 796 

 

Để được Đại Nam hỗ trợ lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh chóng tiết kiệm nhất!

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 33 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường:

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

9 Bước lập quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận dự án.

Bước 2: Khảo sát dự án: Khảo sát, thu thập thông tin dự án, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội xung quanh dự án.

Bước 3: Viết hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

 Trình bày điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án.

 Xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm của dự án như: Khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án

 Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên môi trường.

 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 4: Hoàn thành kế hoạch bảo vệ môi trường. Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án.

Bước 5: Nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định.

Bước 6: Cơ quan thẩm định xuống kiểm tra thực tế khu vực dự án.

Bước 7: Chỉnh sửa theo biên bản hội đồng.

Bước 8: Trình nộp hồ sơ sau chỉnh sửa.

Bước 9: Ra giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hotline  -  0909 378 796 

 

Để được Đại Nam hỗ trợ lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh chóng tiết kiệm nhất!

Cơ quan nào sẽ thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường?

Nộp Sở Tài Nguyên và Môi trường đối với các đối tượng thuộc phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Nộp Phòng Tài Nguyên và Môi Trường đối với các đối tượng thuộc khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, trừ các đối tượng thuộc phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đối với các dự án đầu tư, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Vậy mức xử phạt khi không lập kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1 và khoản 2 Điều 11 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

 Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

 Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp quy định trên phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

 Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có quy mô, công suất tương đương với trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Hotline  -  0909 378 796 

 

Để được Đại Nam hỗ trợ lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh chóng tiết kiệm nhất và loại bỏ hoàn toàn tình trạng vi phạm quy định của pháp luật!

5 Lý do thuyết phục doanh nghiệp nên chọn Đại Nam khi cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường

 Công ty chúng tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, có bề dày kinh nghiệm nhiều năm. Chuyên tư vấn, lập các hồ sơ môi trường như báo cáo giám sát môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường hay kế hoạch bảo vệ môi trường...; thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, cung cấp các chủng loại vi sinh. Công ty chúng tôi luôn mang đến các giải pháp hiệu quả và tiện ích nhất dành cho doanh nghiệp.

 Công ty chúng tôi luôn sẳn sàng hỗ trợ doanh nghiệp khi có cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra doanh nghiệp về vấn đề môi trường.

 Giá cả và chi phí hợp lý luôn đảm bảo về tiến độ cũng như chất lượng về sản phẩm.

 Bên cạnh đó, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án môi trường được khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Bằng những thành quả đã đạt được sau nhiều năm hoạt động và phát triển, Công ty chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.

 Dịch vụ môi trường Công ty chúng tôi luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp.

Để được Đại Nam hỗ trợ lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh chóng tiết kiệm nhất!

LIÊN HỆ NGAY VỚI ĐẠI NAM ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Hotline  -  0909 378 796
ĐT: 028 6290 2086 - Fax: 028 6290 2086
Email: info@dainam-enviro.com
Website: http://dainam-enviro.com/